Δημοσίευση Προκήρυξης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά τον τομέα της εστίασης, αναψυχής, τουρισμού, γεωργίας, τροφίμων


September 16, 2021

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου Λτδ, στα πλαίσια του «Μέτρου 19-LEADER» της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020 και της Δράση 19.2.1 «Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες» προχωρά στην υλοποίηση δύο Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης στα πιο κάτω αντικείμενα:

Α) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης και Αναψυχής»

Β) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο αντικείμενο «Διαχείριση Ολικής Ποιότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Γενικός στόχος του έργου είναι η προσφορά προς τους συμμετέχοντες, επιχειρηματίες/προσωπικό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εστίασης και αναψυχής/τουρισμού/γεωργίας/τροφίμων της Περιοχής Παρέμβασης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)*, εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, προσαρμοσμένων στα κυπριακά δεδομένα, σε θέματα Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης και Αναψυχής και σε θέματα διοίκησης ολικής ποιότητας και εφαρμογής συστημάτων ποιότητας των επιχειρήσεων. Η παρακολούθηση των Προγραμμάτων θα συμβάλει στην αποτελεσματική ανάπτυξη της τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην εκκίνηση μιας νέας επιχειρηματικής προσπάθειας σε τομείς της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου με καλές προοπτικές στην αγορά.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης Α-Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο αντικείμενο της «Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης και Αναψυχής» θα παρακολουθήσουν συνολικά 32 εκπαιδευόμενοι. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει συνολική διάρκεια 63 ωρών (49 εκπαιδευτικές ώρες στην Κύπρο και 14 εκπαιδευτικές ώρες εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελλάδα) και θα περιλαμβάνει εννέα (9) θεματικές ενότητες:

Α: Ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων σε επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής (7 ώρες), B: Τρόποι και κανόνες σερβιρίσματος, Επαγγελματισμός και φιλοξενία (7 ώρες), Γ: Βασικοί κανόνες σύνθεσης menu, κάρτας φαγητών (Ala carte), Βασικές αρχές σύνθεσης κάρτας κρασιών – Οινολογία (7 ώρες), Δ: Γαστρονομία, κουλτούρα και διατροφή (4 ώρες), Ε: Συστήματα ελέγχου τροφίμων και ποτών (4 ώρες), ΣΤ: Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, Θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού/προσωπικού (7 ώρες), Ζ: Marketing επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής (Δημόσιες σχέσεις, Προώθηση πωλήσεων κλπ), Καινοτόμες μέθοδοι προώθησης προϊόντων – Ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce (6 ώρες), Η: Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (7 ώρες), Θ: Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Ελλάδα (14 ώρες).

Η συγκεκριμένη κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε Κύπρο κατά την περίοδο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021 και Ελλάδα** την περίοδο Μάρτιος – Απρίλιος 2022.

Το Πρόγραμμα κατάρτισης Β-Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο αντικείμενο «Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» θα παρακολουθήσουν συνολικά 32 εκπαιδευόμενοι. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει συνολική διάρκεια 74 ωρών (60 εκπαιδευτικές ώρες στην Κύπρο και 14 εκπαιδευτικές ώρες εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ιταλία) και θα περιλαμβάνει δέκα (10) θεματικές ενότητες:

Α: Βασικές αρχές και θεωρήσεις για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (7 ώρες), B: Δομή και ανάπτυξη ενός συστήματος Διαχείρισης της Ολικής Ποιότητας (7 ώρες), Γ: Διασφάλιση της Ποιότητας (7 ώρες), Δ: Μέθοδοι αυτοαξιολόγησης για εντοπισμό αναγκαίων βελτιώσεων (7 ώρες), Ε: Η συμμετοχή και η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού (7 ώρες), ΣΤ: Εργαλεία για τη βελτίωση της Ποιότητας (7 ώρες), Ζ: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001 (6 ώρες), Η: Κόστος Ποιότητας (6 ώρες), Θ: Μελέτες Περιπτώσεων (6 ώρες), Ι: Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Ιταλία (14 ώρες).

Η συγκεκριμένη κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε Κύπρο κατά την περίοδο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021 και Ιταλία** την περίοδο Μάρτιος – Απρίλιος 2022.

Τα χρονοδιαγράμματα και για τα δύο Προγράμματα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης έχουν οι κάτοικοι/ απασχολούμενοι, επιχειρηματίες ή διευθυντικό/ εποπτικό/ επιστημονικό προσωπικό επιχειρήσεων στους τομείς της εστίασης και αναψυχής/ τουρισμού/ γεωργίας/ τροφίμων των Δήμων/Κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ».

Ως αποδεικτικό στοιχείο οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη/ Δήμαρχο της κοινότητας/ Δήμου που διαμένουν. Οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης καθώς και να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία από τον Έφορό Εταιρειών για τη σύσταση της επιχείρησης τους ή/ και βεβαίωση των Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία να φαίνεται ο τομέας απασχόλησης τους ή/ και βεβαίωση από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται για τη θέση την οποία κατέχουν.

Για την τήρηση των πιο πάνω όρων, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά πιστοποιητικά/ αποδεικτικά.

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο/στα πρόγραμμα/τα κατάρτισης μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021 στην Zebranico Consulting Ltd είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Γλάδστωνος 1, Παναγιώτειο Μέγαρο, Γραφείο 505, 6023 Λάρνακα, Κύπρος ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση zebranicoconsulting@gmail.com . Μαζί θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Για την επιλογή των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης θα ακολουθηθεί το εξής σύστημα μοριοδότησης το οποίο βασίζεται σε κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας & Αμμοχώστου ΛΤΔ

Αγίου Λαζάρου 2Β, Ορόκλινη, 7040 Λάρνακα

Τηλ.: 24-815280, Φαξ: 24-636817

Email: info@anetel.com

 

* Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ):

Επαρχία Λάρνακας: Αγίοι Βαβατσινιάς, Αλαμινός, Βαβατσινιά, Βάβλα, Δελίκηπος, Καλαβασός, Κάτω Δρυς, Κάτω Λεύκαρα, Κλαυδιά, Λάγεια, Μαρί, Μαρώνι, Μελίνη, Μενόγεια, Οδού, Πάνω Λεύκαρα, Σκαρίνου, Τόχνη, Τρούλλοι, Χοιροκοιτία, Ψεματισμένος, Άγιος Θεόδωρος, Ορά, Δήμος Αθηένου, Αγγλισίδες, Αγία Άννα, Αλεθρικό, Βορόκλινη, Κίτι, Κόρνος, Μαζωτός, Μοσφιλωτή, Καλό Χωριό Λάρνακας.

Επαρχία Αμμοχώστου: Αχερίτου/Βρυσούλες, Αυγόρου, ‘Αχνα.

** Τα εκπαιδευτικά ταξίδια θα πραγματοποιηθούν δεδομένου ότι το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα διεξαχθούν τηρουμένων όλων των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων του Υπουργείου Υγείας.

                        

Comments(0)

Log in to comment