€22,2εκ στην Ηermes Airports


November 18, 2020
Η Κομισιόν εγκρίνει μακροπρόθεσμο δάνειο 22,2 εκατ.ευρώ προς την Hermes Airports Limited

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα το κυπριακό πρόγραμμα ύψους 22,2 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της Hermes Airports Limited («Hermes»), φορέα των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου που πλήττονται από το ξέσπασμα του κοωνοϊού.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης για τη διευθέτηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εταιρεία.

Ο στόχος του συστήματος είναι να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για την εταιρεία προκειμένου να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις και να συνεχίσει να λειτουργεί.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι τα κυπριακά αεροδρόμια συμβάλλουν σημαντικά στην κυπριακή οικονομία διασφαλίζοντας τη σύνδεση για τις επιχειρήσεις και μεταφέροντας τουρίστες στη χώρα.

Επιπλέον, τα δύο αεροδρόμια που λειτουργούν Λάρνακα και Πάφος θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού όταν πρόκειται για την επανασύνδεση κυπριακών εταιρειών με διεθνείς πελάτες και θα συμβάλουν στην ενίσχυση του τουρισμού μόλις τελειώσει η κρίση υγείας.

Σε γενικές γραμμές, η Κομισιόν θεωρεί ότι η βοήθεια  θα συμβάλει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην κυπριακή οικονομία. Θεώρησε ότι το μέτρο ήταν σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Ειδικότερα, (i) το μέτρο ενίσχυσης θα χορηγηθεί έως το τέλος του 2020, (ii) η διάρκεια του δανείου είναι έξι έτη και (iii) το συνολικό ποσό του δανείου δεν υπερβαίνει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας το 2019.

Ως εκ τούτου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που Προσωρινό πλαίσιο.

ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ

Comments(0)

Log in to comment