Υπ.Εργασίας: Λεπτομέρειες για συμμετοχή στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών


December 02, 2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με τις επιχειρήσεις που τελούσαν κατά την περίοδο από 13 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 29 Νοεμβρίου 2020 υπό πλήρη, υποχρεωτική αναστολή στη βάση Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας ή σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σχέδιο με τίτλο «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων που λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η Νοεμβρί ου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020) και περιλαμβάνονται στα εν ισχύ Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% Απόφαση», νοουμένου ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Περαιτέρω πληροφόρηση για το υπό αναφορά Σχέδιο βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy όπου μπορεί να υποβληθεί και η σχετική αίτηση (Έντυπο ΕΕΑ.3).

 

Comments(0)

Log in to comment