Μέχρι €800.000 ανά επιχείρηση δύναται να δώσει η κυβέρνηση


May 04, 2020

Σε εγκύκλιο του προς το Γενικό Εισαγγελέα, το Γενικό Ελεγκτή, του ΓΔ όλων των υπουργείων και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων Θεοφάνης Θεοφάνους αναφέρεται στην ευελιξία που έχει η κυβέρνηση για κρατικές ενισχύσεις έπειτα από κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Συγκεκριμένα με βάση την εγκύκλιο προκύπτουν τα ακόλουθα:
Ενισχύσεις με διάφορες μορφές μέχρι €800.000 ανά επιχείρηση
Επιτρέπεται, υπό ειδικούς όρους, η χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών, επιστρεπτέων προκαταβολών, εγγυήσεων δανείων και ιδίων κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των €800.000 ανά επιχείρηση.
Στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το εν λόγω όριο καθορίζεται στις €120.000 και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων στις €100.000.
 
Διευκρινίζεται επίσης ότι στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση μη μετακύλισης της εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων δανείων
Το κράτος δύναται να χορηγήσει εγγυήσεις για δάνεια που θα συνάψουν οι επιχειρήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέχρι και 90% του δανείου σε περίπτωση που οι ζημιές που υφίστανται αναλογικά και από τους ίδιους όρους, τόσο για τις τράπεζες όσο και για το κράτος. Σε περίπτωση κατά την οποία τις ζημιές υφίσταται αρχικά το κράτος και στη συνέχεια οι τράπεζες η εγγύηση του κράτους περιορίζεται στο 35% του αρχικού κεφαλαίου.
Ενισχύσεις υπό τη μορφή επιδοτούμενων επιτοκίων για χαμηλότοκα δάνεια
Το κράτος δύναται να χορηγεί χαμηλότοκα δάνεια σε επιχειρήσεις, το ύψος των οποίων συναρτάται με τη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων. Το επιτόκιο για τις ΜΜΕ είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις και δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου.
Ενισχύσεις υπό τη μορφή εγγυήσεων και δανείων που διοχετεύονται μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα πλεονεκτήματα μετακυλίονται όσο το δυνατό περισσότερο στους τελικούς δικαιούχους υπό τη μορφή σημαντικότερων όγκων χρηματοδότησης, χαρτοφυλακίων υψηλότερου κινδύνου, χαμηλότερων απαιτήσεων για εξασφαλίσεις, χαμηλότερων προμηθειών εγγύησης ή χαμηλότερων επιτοκίων.
Βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε το παράρτημα της σχετικής με τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.
Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με τη νόσο COVID 19
H κρατική ενίσχυση δύναται να χορηγείται υπό τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων. Η ένταση της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο μπορεί να καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών για τη βασική έρευνα και κατά κανόνα το 80% για τη βιομηχανική έρευνα και τη πειραματική ανάπτυξη.
Επενδυτικές ενισχύσεις για υποδομές δοκιμών και ανακλιμάκωσης
Τα κράτη παρέχουν στήριξη για την κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών για την ανάπτυξη και τη δοκιμή προϊόντων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφελούνται από πριμοδότηση, όταν η επένδυση τους υποστηρίζετε από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.
Επενδυτικές ενισχύσεις για τη παραγωγή προϊόντων σχετικά με τη νόσο του κορωνοϊού
Τα κράτη στηρίζουν την παραγωγή προϊόντων, υπό τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεις κάλυψης ζημιών. Η ένταση της ενίσχυσης είναι κατά κανόνα 80% των επιλέξιμων δαπανών και δύναται να αυξηθεί, όταν η επένδυση στηρίζεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.
Ενισχύσεις με τη μορφή αναβολής της καταβολής φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω αναβολές είναι γενικής εφαρμογής, δηλαδή δεν ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή την παραγωγή ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών, δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. Αντιθέτως, εάν περιορίζονται σε ορισμένους τομείς, ορισμένες περιφέρειες και ορισμένα είδη επιχειρήσεων συνιστούν κρατική ενίσχυση η οποία δύναται να θεωρηθεί ως συμβατή. Καταληκτική ημερομηνία για τις εν θέματι αναβολές είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2022.
Ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτήσεων μισθού για τους εργαζόμενους για την αποφυγή απολύσεων κατά τη διάρκεια έξαρσης του κορωνοϊού
Όταν οι ενισχύσεις δεν εφαρμόζονται σε ολόκληρη την οικονομία, αλλά μόνο σε ορισμένους τομείς ή σε ορισμένα είδη επιχειρήσεων συνιστούν κρατικές ενισχύσεις. Η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% των μηνιαίων ακαθάριστων μισθών του επωφεληθησόμενου προσωπικού. Οι ενισχύσεις δεν πρέπει να χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Το έννομο δικαίωμα της χορήγησης των ενισχύσεων μπορεί να παραχωρείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.
 

Comments(0)

Log in to comment