Μελέτη για πύργους κοντά στο αεροδρόμιο


February 01, 2020

Την εκπόνηση ξεχωριστής μελέτης ως προς το κατά πόσον τα φωτοβολταϊκά τα οποία θα εγκατασταθούν στις οροφές δύο προτεινόμενων κτηρίων, ύψους 49 και 40 μέτρα αντίστοιχα, ζήτησε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας κατά την εξέταση της σχετικής αίτησης ενώπιον της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Τα δύο κτήρια (Απόλλων και Ποσειδώνας) υπάρχει πρόθεση να ανεγερθούν κοντά στο αεροδρόμιο Λάρνακας και η μελέτη αφορά τις αντανακλάσεις από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

Σε επιστολή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται επίσης, πως θα πρέπει το ορθομετρικό ύψος από τη μέση στάθμη της θάλασσας για το κτήριο Απόλλωνας να είναι 54 μέτρα και για το κτήριο Ποσειδώνας να είναι 53 μέτρα

Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής, εκπρόσωπος του Τμήματος ανέφερε, ότι οι όροι που τέθηκαν στους αιτητές ισχύουν.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Μάριος Φαρμακάς, επεσήμανε ότι το προτεινόμενο έργο εμπίπτει σε ζώνη καταλληλότητας II και θα πρέπει να εφαρμοστούν εξειδικευμένου τύπου θεμελιώσεις.

Ο μελετητής της ανάπτυξης παρουσιάζοντας το έργο ενώπιον της Επιτροπής ανέφερε, πως τα δύο τεμάχια στα οποία θα ανεγερθούν τα δύο κτήρια, βρίσκονται επί της οδού Πιαλέ Πασά, στη Λάρνακα, απέναντι από το αλιευτικό καταφύγιο, εντός της Πολεοδομικής Ζώνης Εβ (εμπορικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες εκτός αστικού κέντρου). Είπε επίσης, ότι περιλαμβάνει την ανέγερση δύο παρόμοιων πολυώροφων κτηρίων (Κτήριο Ποσειδώνα και Κτήριο Απόλλωνα). Διευκρίνισε εξάλλου, ότι για τις ανάγκες της ανάπτυξης απαιτούνται συνολικά 55 χώροι στάθμευσης εκ των οποίων 5 για ΑμεΑ. Οι 32 χώροι προτείνονται εντός των τεμαχίων της ανάπτυξης (δύο υπόγεια), εκ των οποίων 6 χώροι για ΑμεΑ. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις κατασκευαστικές εργασίες και διευκρίνισε ότι υπολογίζεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του προτεινόμενου έργoυ θα είναι 24 μήνες. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες του έργου και σε ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση του νερού αποστράγγισης και παρέθεσε τις δύο εναλλακτικές λύσεις απόρριψης του νερού αποστράγγισης.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερωτήσεις/παρατηρήσεις μελών της Επιτροπής ανέφερε, ότι η επιπρόσθετη κάλυψη στη δόμηση αντλήθηκε από μεταφορά συντελεστή από διατηρητέα οικοδομή (355m2) και άλλα 85m2 από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Για τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης ανέφερε ότι δεν διαφοροποιούνται από τον σχεδιασμό αν και έχει αλλάξει το ύψος. Είπε επίσης, πως η μικρή διαμορφωμένη παραλία, δίπλα από το εστιατόριο Ζέφυρος δεν είναι δημόσια και δεν επηρεάζεται από τη σκίαση των κτηρίων. Διευκρίνισε ακόμη, ότι με τις νέες τεχνολογίες μπορεί να μη χρειαστεί η τοποθέτηση αλεξικέραυνων. Είπε επίσης πως οι μελετητές θεωρούν ότι το προτεινόμενο έργο δεν επηρεάζει τα μεταναστευτικά πουλιά της αλυκής, επισημαίνοντας ότι τα θέματα ρύθμισης του εξωτερικού φωτισμού έχουν περιληφθεί στα προτεινόμενα μέτρα. Ανέφερε επίσης, πως η απορρόφηση συντελεστή από διατηρητέα οικοδομή αποτελεί συνήθη πρακτική ενώ για το υψόμετρο του εδάφους είπε ότι είναι δύο μέτρα. Επιπρόσθετα διευκρίνισε πως σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας στην περιοχή αυτή επιτρέπεται παρέκκλιση 140%. Σχολιάζοντας παρατήρηση του εκπροσώπου του Τμήματος Δασών, Ηρόδοτου Κακούρη, ότι στο διαφημιστικό τού έργου παρουσιάζεται αμφιθέατρο στο οποίο δεν έγινε αναφορά κατά την παρουσίαση, ο μελετητής ανέφερε πως το αμφιθέατρο είναι εκτός σχεδιασμού του έργου και αποτελεί σχεδιασμό του Δήμου Λάρνακας.

Ερωτηματικά για επιπλέον συντελεστή

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, Ιωάννης Γκλέκας, εξέφρασε προβληματισμό για την αύξηση του όγκου των κτηρίων, υποδεικνύοντας, πως «με βάση το τι επιτρέπεται στην περιοχή, ο αιτητής ζητά όπως ο συντελεστής δόμησης από 1600m2 αυξηθεί, με παρέκκλιση, στα 4700 m2.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων η Μυρούλλα Χριστοφόρου επεσήμανε την απουσία χωροταξικού σχεδιασμού για τα ψηλά κτήρια και ανέφερε ότι η Ομοσπονδία έχει γενικά επιφυλάξεις για τη χωροθέτηση ψηλών κτηρίων και ιδιαίτερα στην πόλη της Λάρνακας, όπου το γεωλογικό υπόστρωμα είναι ψαμμίτης. Είπε ότι πρόκειται για υλικό αποθέσεων και πρόσθεσε, πως σε περίπτωση σεισμού, το υπέδαφος θα ρευστοποιηθεί και θα παρασύρει την περιοχή δίπλα. Ανέφερε επίσης ότι έχει έντονες επιφυλάξεις για τη χωροθέτηση ψηλών κτηρίων δίπλα στη θάλασσα και σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στις αλυκές Λάρνακας.

Ακολούθως, επεσήμανε ότι δεν ήταν ξεκάθαρο το θέμα των κινήτρων έναντι των ΑΠΕ και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι μία τέτοια ανάπτυξη τόσο κοντά στο παραλιακό μέτωπο θα έπρεπε να είχε ικανοποιητικό αριθμό χώρων στάθμευσης.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Μάριος Φαρμακάς, αφού ανέφερε πως λόγω του υπεδάφους θα πρέπει να εκπονηθούν εξειδικευμένες μελέτες, πρόσθεσε, πως οι μελετητές εκπόνησαν γεωλογική/γεωτεχνική έρευνα και με βάση αυτές, το Τμήμα τοποθετείται θετικά για τον προτεινόμενο τρόπο θεμελίωσης.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών Ηρόδοτος Κακούρης εξέφρασε προβληματισμό για την ανέγερση 12ώροφων κτηρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας και ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθούν οι απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για το τοπίο, τον επηρεασμό των γειτονικών χρήσεων και για την ασφάλεια.

Το Τμήμα Υδάτων με επιστολή του επεσήμανε, πως τα υπό ανάπτυξη τεμάχια δεν εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας γεωτρήσεων ή φραγμάτων πόσιμου νερού, δεν επηρεάζουν υδατικά σώματα ή υδατορέματα και η περιοχή ενδιαφέροντος δεν βρίσκεται εντός κάποιου σημαντικού Συστήματος Υπόγειου Ύδατος, ωστόσο επειδή ο υπόγειος υδροφορέας λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα βρίσκεται μόνο λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της περιοχής ενδιαφέροντος, εάν κατά την οποιαδήποτε εκσκαφή εντοπιστεί υπόγεια υδροφορία, η άντληση και απόρριψη των υπόγειων υδάτων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με όρους που θέτει το Τμήμα Περιβάλλοντος, αφού ελεγχθούν ποιοτικά.

 Πηγή:https://www.philenews.com/

Comments(0)

Log in to comment