Ψηλώνει και η Λάρνακα!


December 27, 2019

Τις ενέργειες του Τμήματος Περιβάλλοντος έτσι ώστε ο πολύ σημαντικός για τη διαφύλαξη του Περιβάλλοντος νόμος, περί εκτίμησης των επιπτώσεων από ορισμένα έργα, ο οποίος ισχύει από το 2018 να έχει αντίκρισμα και να μην είναι κενός περιεχομένου, απαριθμεί στη Βουλή ο υπουργός Γεωργίας.

 

Προηγήθηκε βεβαίως ερώτημα από τον βουλευτή των Οικολόγων Χ. Θεοπέμπτου ο οποίος για να ελέγξει ακριβώς την εφαρμογή του νόμου ζήτησε κατάλογο τόσο των έργων για τα οποία έχουν γίνει δημόσιες διαβουλεύσεις από το 2018 μέχρι σήμερα, όσο και κατάλογο του Μητρώου Εγγεγραμμένων Μελετητών, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 35 του νόμου αλλά και κατάλογο των Μελετών Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για Ψηλά Κτήρια, «έστω και αν δεν έχει ακόμη εκδοθεί γνωμοδότηση για αυτά». Ειδικότερα για το τελευταίο ερώτημα ο Κώστας Καδής αναφέρει πως από την ισχύ του νόμου, στις 31/7/2018 και μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2019, υποβλήθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος 17 ΜΕΕΠ για ψηλά κτίρια.

Εξ αυτών δύο στη Λευκωσία, επτά στη Λεμεσό, επτά στη Λάρνακα και μία στην Πάφο, οι οποίες αξιολογούνται ενώ για μερικές από αυτές εκδόθηκε γνωμοδότηση από την Περιβαλλοντική Αρχή. «Οι ΜΕΕΠ μπορούν να αναζητηθούν στη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με έργα που έχουν κατατεθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018» εξηγεί ο υπουργός.

 

Κατάλογος έργων – μητρώο
Όσον αφορά τον κατάλογο έργων για τα οποία έχουν γίνει δημόσιες διαβουλεύσεις με βάση τη ΜΕΕΠ, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει σύμφωνα με τον υπουργό ετοιμάσει κατευθυντήριο οδηγό για την εφαρμογή άρθρων του νόμου, για τις δημόσιες διαβουλεύσεις και παρουσιάσεις, που πρέπει να γίνονται από τον μελετητή του έργου και να ενσωματώνονται στις ΜΕΕΠ πριν την τελική οριστικοποίησή της. Σύμφωνα με τον οδηγό που έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος «προτού υποβάλει μελέτη, ο κύριος του έργου υποχρεούται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση και τουλάχιστον σε μια δημόσια παρουσίαση πριν οριστικοποιήσει το περιεχόμενό της, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. Νοείται ότι οι απόψεις αυτές παρατίθενται στη μελέτη μαζί με σχολιασμό για τον βαθμό στον οποίο λήφθηκαν υπόψη». Παράλληλα, το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ «θα ετοιμάσει λεπτομερές καθοδηγητικό έγγραφο που να περιλαμβάνει τη γενική φιλοσοφία και προσέγγιση, το πλαίσιο και τις διαδικασίες μιας δημόσιας διαβούλευσης και δημόσιας παρουσίασης με αναφορά σε κατευθυντήρια έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και UNEP, καλές πρακτικές και παραδείγματα προς μίμηση και αποφυγή. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι με τη συμμετοχή των μελετητών που εκπονούν ΜΕΕΠ, στο οποίο να δοθεί η ευκαιρία στους μελετητές να δουν πρακτικά και με παραδείγματα πώς εφαρμόζεται ο οδηγός».

Καταληκτικά αναφέρεται πως είναι από τον περασμένο Ιανουάριο που το Τμήμα Περιβάλλοντος υπέβαλε για νομοτεχνικό έλεγχο νομοσχέδιο στον γενικό εισαγγελέα, τροποποίηση του προαναφερθέντος νόμου για να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για το μητρώο μελετητών που να διασφαλίζει τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, να συμβαδίζει με τα κυπριακά δεδομένα της αγοράς ως έχουν, να είναι αποτέλεσμα ευρύτερης συναίνεσης με τους ενδιαφερομένους φορείς και να είναι εφαρμόσιμο.

Comments(0)

Log in to comment